آماربازدید

پیوندها

  شــرکت گــالوانـیزه گرم المـاس یـزد در

  زمینه ســاخت انواع قطــعات صنعتی با

  شــرکت آسیــا فـن کـار که از پیمانکاران 

  فلزی گــروه مپــنا است دارای همکاری

  صمیمانه ای میباشد.