نمودار مراحل گالوانيزاسيون

مراحل عمليات گالوانيزاسيون گرم درچارت زير رسم شده است.