مشتریان
شرکت کولر هوایی آبان شیراز
مهندسی تولیدی سردار سیرجان

 آسیا فن کار

 توربین صنعتی غدیر

نصر نیروی یزد

کلار صنعت یزد

       توسعه سنگ آهن مرکزی

برق منطقه ای یزد

مخابرات استان یزد

 مهاجر دشت اردکان

شهاب افروزان 

فولاد میبد

سازگان افزار