گالوانيزه چيست؟
گالوانيزه فرايندي است كه فولاد عاري از اكسيد در وان مذاب روي غوطه ور شده و در نتيجه آن پوشش چسبنده و محافظي از فلز روي تشكيل مي شود اين پوشش شامل لايه هاي آلياژي است كه به مقاومت در مقابل خوردگي فلز پايه كمك مي كند. محافظت در مقابل خوردگي فلز پايه به دو شيوه صورت مي گيرد يكي محافظت در مقابل هواي اتمسفر و ديگري حفاظت كاتدي فلز روي و دليل آن الكترو نگاتيو بودن فلز روي نسبت با آهن يا فولاد است.


شكل بالا برش متالوگرافي پوشش روي در يك قطعه گالوانيزه شده را نشان ميدهد. لايه اتا( Eta )در پوشش حاوي روي خالص است لايه هاي زتا (Zeta )ودلتا (Delta )وگاما( Gamma )حاصل واكنشهاي بين فولاد و مذاب روي مي باشد. جدول ذيل خصوصيات اين لايه هاي آلياژي را نشان مي دهد.

Properties of Zinc Alloy Layers
Impact Hardness DPN Alloy Layer
70 100% Zn Eta
179 94% Zn
6% Fe
Zeta
244 90% Zn
10% Fe
Delta
- 75% Zn
25% Fe
Gamma
159 Steel Base Steel

 

خواص مذكور در اين لايه ها تحت تاثير فعاليت شيميايي نفوذ و نحوه خنك شدن قطعات پس از غوطه وري در مذاب روي است . همچنين تفاوتهاي جزئي در تركيب شيميايي وان مذاب، دماي وان، مدت زمان غوطه وري و سرعت خنك شدن و ساختار شيميايي فولاد پايه مي تواند سبب تغييرات چشمگيري در ظاهر و خواص پوشش گردد.