گراف پوشش گالوانيزه
1- محل سرپوشيده خشک Interior dry
2- محل سرباز غير آلوده در خشکی Exterior non polluted inland
3- محل سرپوشيده مرطوب Interior damp
4- محل سرباز غير آلوده ساحلی Exterior non polluted coastal
5- محل سرباز آلوده در خشکی Exterior non polluted inland
6- محل سرباز آلوده ساحلی Exterior polluted coastal
7- زير آب دريا غوطه ور Sea water immersed